Saker i Studentparlamentet

SPÅ-møte 3/2022

Saker diskutert:

11/22 – Driftsmodell Sundebygget
12-22 – Revision of regulatory documents
13-22 – Revision of job guidances
14/22 – Kvalitetsikring av praksis
15/22 – Parkering ved NTNU Campus Ålesund
16/22 – Frivillighetsgalla 2022

SPÅ-møte 2/2022

Saker diskutert:

6/22 – Valg av internasjonalt ansvarlig (utsatt fra forrige møte)
8/22 – Oppdatering av stillingsbeskrivelser (utsatt fra forrige møte)
10/22 – Endring av eksamensform ved emner

SPÅ-møte 1/2022

Saker diskutert:

9/22 – Linjeforeningskontor i B1
1/22 – Arbeidsprogram
2/22 – Forretningsorden
3/22 – Budsjett 2022
4/22 – NTNUs behandling av koronasituasjonen under eksamen julen 2021
5/22 – Inkludering av internasjonale studenter
6/22 – Valg av internasjonalt ansvarlig
7/22 – Valg av ny valgkomité


SPÅ-møte 08/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 19-21 Supplering av representanter til kontrollkomitéen

SPÅ-sak 20/21 Valg av representanter til underutvalget til læringsmiljøutvalget

SPÅ-sak 21/21 Krav til høyere kvalitet på læring

SPÅ-møte 07/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 17/21 – Profilering av studentparlamentet
Profilering og synlighet på campus og blant medstudenter er viktig for alle studentorganisasjoner, både for å vise organisasjonenes profil, men også for å vise aktivitet, tilhørighet og videre rekruttering. Studentorganisasjonene ved campus Ålesund har gode tradisjoner med å bruke gensere og t-skjorter til sine deltagere for å vise sitt medlemskap, det samme gjelder for studentparlamentet. Studentparlamentet fikk derimot ny logo og grafisk profil i 2020 etter en omfattende prosess. Det er utrolig viktig å etablere gjenkjennelighet og tillit til parlamentets nye profil og logo, det er derfor viktig at nytt materiell som anskaffes følger vår grafiske profil.

SPÅ-sak 18/21- Panteordning ved NTNU i Ålesund og Studentparlamentet
Ved NTNU i Ålesund samles panten i dag inn i samarbeid med 1 Infinitum. Det er studentparlamentets AU som utfører jobben med å samle inn og tømme pantetønnene som står på campus og parlamentet som disponerer midlene. Midlene har ikke noe spesifikt formål, men pantepengene går direkte til formål som gagner studentene ved NTNU Ålesund. Eksempler på dette er pingpongballer, racketer, kaker, kaffe, støtte til arrangementer etc. Bruken er med andre ord meget løst definert. Et vedtak rundt pantepengene og deres formål bør derimot gjennomføres for å etablere en formell løsning for bruk av pengene.

SPÅ-møte 06/2021

Saker diskutert:

SPÅ- sak 13/21 – Access to menstrual hygiene products
This case is about the need for access to free menstrual hygiene products on campus, and is a case derived from the easy access to condoms

SPÅ-sak 14/21 Suppleringsvalg – Nestleder, kommunikasjonsansvarlig, nestleder (VU)
Det skal grunnet frafall i arbeidsutvalget og velferdsutvalget utføres suppleringsvalg.
Stillingene det skal velges til er:
Nestleder (SPÅ)
Kommunikasjonsansvarlig (SPÅ)
Medlem (VU)

SPÅ-sak 15/21 Kildesortering og gjenbruksstasjon
I dag kastes nesten alt avfall fra ansatte og studenter i restsøppel. Avfallet sorteres ikke og har derfor en mye lavere sjanse for å noen gang bli resirkulert.
Ved å bytte ut de nåværende restsøppeldunkene med kildesorteringsstasjoner vil ansatte og studenter automatisk begynne å sortere søppelet sitt. Dette vil gjøre NTNU mer bærekraftig.

SPÅ-sak 16/21 Updating the working committees job descriptions

SPÅ-MØTE 05/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 08/21 Valg av arbeidsutvalg
Det skal velges et nytt arbeidsutvalg til Studentparlamentet for perioden juli 2021 – juni 2022. Arbeidsutvalget jobber for daglig drift av parlamentet, som betyr at de skriver sakspapir og forbereder parlamentsmøter, sitter som studentrepresentanter i råd og utvalg hvor de videreformidler politikken vedtatt på studentparlamentsmøter, opprettholder diverse kommunikasjonsplattformer og jobber med valg. I tillegg til dette har alle medlemmene i arbeidsutvalget egne fokusområder hvor de har ekstra ansvar. De seks medlemmene av arbeidsutvalget er:
– Leder (100% honorert)
– Nestleder (30% honorert)
– Kommunikasjonsansvarlig
– Internasjonalt ansvarlig
– Læringsmiljøansvarlig
– Bærekraftansvarlig
Dersom du er interessert i noen av disse vervene kan du sende en epost til alesund@studenttinget.no for mer info og kandidatskjema.

D-sak 02/21 Arbeidsprogram for Studentparlamentet 21/22
Studentparlamentets arbeidsprogram virker som et veiledende dokument for arbeidsutvalget i at det utdyper hva arbeidsutvalget skal jobbe med og ha fokus på. Det legges frem et forslag til arbeidsprogram på vårens siste møte, hvor det diskuteres, og dokumentet tas videre til høstens første møte, men da som en vedtakssak.

SPÅ-sak 09/21 Access to menstrual hygiene products
This case is about the need for access to free menstrual hygiene products on campus, and is a case derived from the easy access to condoms.

SPÅ-MØTE 04/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 07/21 Valg av Velferdsutvalg
Velferdsutvalget i Ålesund er en undergruppe av Velferdstinget og jobber med studentenes velferd. Det skal velges 5 medlemmer til VU, mer informasjon angående arbeidet VU gjør og vervene kan finnes på velferdutvalgets facebookside.

D-sak 01/21 Innspill til studenters psykiske helse – workshop
Årets første diskusjonssak er en workshop rundt studenters psykiske helse og hvilke tiltak vi kan iverksette for å styrke den.

SPÅ-MØTE 03/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 03/21 Votering av vedtektsendringer
Fortsettelse av sak fra forrige møte. Vedtak fra forrige møte var utsettelse av votering over endringsforslag til dette møtet. Det ble sendt inn totalt 53 endringsforslag som skal voteres over.

SPÅ-sak 06/21 Eksamensmuligheter i fag som fases ut
Ved NTNU i Ålesund er det mange studieretninger som er under utvikling. Dette innebærer at fag i studiets oppbygging endres. Når fag utgår og blir byttet ut påvirker dette studenter som vil forbedre karakter i disse fagene. Det er et krav om at det blir holdt eksamen i faget i minst ett år etter at faget utgår (etter avsluttet undervisning), men det er ikke alltid dette er tilstrekkelig for studentene. Det gjør det også umulig for uteksaminerte studenter å ta opp faget. Studentparlamentet skal diskutere om prossessen slik den er i dag ikke hindrer nåværende studenter mer enn den er til gode for nye studenter.

D-sak 01/21 – AU presenterer budsjett for 2021
Arbeidsutvalget (AU) skal gå gjennom budsjettet for 2021. Det vil være mulig å gi innspill på saken, men budsjettet vil bli vedtatt av arbeidsutvalget.

SPÅ-MØTE 02/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 03/21 Vedtekter
Som et av styringsdokumentene til Studentparlamentet er det viktig at dette blir oppdatert etterhvert som organisajsonen utvikler seg. Studentparlamentets vedtekter skal derfor opp som sak for å diskutere blant annet kjønnsbalanse ved parlamentets representanter, mulighet for studenter til å kalle inn til et studentparlamentsmøte og litt spesifikasjoner rundt mistillitt.

SPÅ-sak 04/21 Daljer og pins
Basert på tidligere vedtak om at Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal innføre daljer og pins skal det nå diskuteres utforming og design, da dette kom opp som et ønske på tidligere SPÅ-møte.

SPÅ-sak 05/21 Kantina i Ålesund – matvalg, priser og bærekraft
Tilbakemeldinger fra studenter tilsier at maten i kantina behøver billigere, sunnere og mer klimavennlig mat. Studentparlamentet diskuterer saken.

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Eldre referat ettersendes ved behov.

Kontakt oss!