Saker i Studentparlamentet

SPÅ-møte 6/22

Saker diskutert:

Saker

24/22 – Valg av kommunikasjonsansvarlig
25/22 – Suppleringsvalg kontrollkomité
26/22 – Valg av vara til LMU
27/22 – Promotering av idrett på Campus
28/22 – Endring av sak 19/22
29/22 – Revidert budsjett for 2022

SPÅ-møte 5/22

Saker diskutert:

Saksliste:

19/22 Studentvelferd ved Campus Ålesund
20/22 International information
21/22 Registreringssaken
22/22 Suppleringsvalg AU
23/22 Valg av kontrollkomité

SPÅ-møte 4/22

Saker diskutert:

Sak 17/22 – Valg av nytt arbeidsutvalg
Sak 18/22 – Valg av nytt velferdsutvalg

SPÅ-møte 3/2022

Saker diskutert:

11/22 – Driftsmodell Sundebygget
12-22 – Revision of regulatory documents
13-22 – Revision of job guidances
14/22 – Kvalitetsikring av praksis
15/22 – Parkering ved NTNU Campus Ålesund
16/22 – Frivillighetsgalla 2022

SPÅ-møte 2/2022

Saker diskutert:

6/22 – Valg av internasjonalt ansvarlig (utsatt fra forrige møte)
8/22 – Oppdatering av stillingsbeskrivelser (utsatt fra forrige møte)
10/22 – Endring av eksamensform ved emner

SPÅ-møte 1/2022

Saker diskutert:

9/22 – Linjeforeningskontor i B1
1/22 – Arbeidsprogram
2/22 – Forretningsorden
3/22 – Budsjett 2022
4/22 – NTNUs behandling av koronasituasjonen under eksamen julen 2021
5/22 – Inkludering av internasjonale studenter
6/22 – Valg av internasjonalt ansvarlig
7/22 – Valg av ny valgkomité


SPÅ-møte 08/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 19-21 Supplering av representanter til kontrollkomitéen

SPÅ-sak 20/21 Valg av representanter til underutvalget til læringsmiljøutvalget

SPÅ-sak 21/21 Krav til høyere kvalitet på læring

SPÅ-møte 07/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 17/21 – Profilering av studentparlamentet
Profilering og synlighet på campus og blant medstudenter er viktig for alle studentorganisasjoner, både for å vise organisasjonenes profil, men også for å vise aktivitet, tilhørighet og videre rekruttering. Studentorganisasjonene ved campus Ålesund har gode tradisjoner med å bruke gensere og t-skjorter til sine deltagere for å vise sitt medlemskap, det samme gjelder for studentparlamentet. Studentparlamentet fikk derimot ny logo og grafisk profil i 2020 etter en omfattende prosess. Det er utrolig viktig å etablere gjenkjennelighet og tillit til parlamentets nye profil og logo, det er derfor viktig at nytt materiell som anskaffes følger vår grafiske profil.

SPÅ-sak 18/21- Panteordning ved NTNU i Ålesund og Studentparlamentet
Ved NTNU i Ålesund samles panten i dag inn i samarbeid med 1 Infinitum. Det er studentparlamentets AU som utfører jobben med å samle inn og tømme pantetønnene som står på campus og parlamentet som disponerer midlene. Midlene har ikke noe spesifikt formål, men pantepengene går direkte til formål som gagner studentene ved NTNU Ålesund. Eksempler på dette er pingpongballer, racketer, kaker, kaffe, støtte til arrangementer etc. Bruken er med andre ord meget løst definert. Et vedtak rundt pantepengene og deres formål bør derimot gjennomføres for å etablere en formell løsning for bruk av pengene.

SPÅ-møte 06/2021

Saker diskutert:

SPÅ- sak 13/21 – Access to menstrual hygiene products
This case is about the need for access to free menstrual hygiene products on campus, and is a case derived from the easy access to condoms

SPÅ-sak 14/21 Suppleringsvalg – Nestleder, kommunikasjonsansvarlig, nestleder (VU)
Det skal grunnet frafall i arbeidsutvalget og velferdsutvalget utføres suppleringsvalg.
Stillingene det skal velges til er:
Nestleder (SPÅ)
Kommunikasjonsansvarlig (SPÅ)
Medlem (VU)

SPÅ-sak 15/21 Kildesortering og gjenbruksstasjon
I dag kastes nesten alt avfall fra ansatte og studenter i restsøppel. Avfallet sorteres ikke og har derfor en mye lavere sjanse for å noen gang bli resirkulert.
Ved å bytte ut de nåværende restsøppeldunkene med kildesorteringsstasjoner vil ansatte og studenter automatisk begynne å sortere søppelet sitt. Dette vil gjøre NTNU mer bærekraftig.

SPÅ-sak 16/21 Updating the working committees job descriptions

SPÅ-MØTE 05/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 08/21 Valg av arbeidsutvalg
Det skal velges et nytt arbeidsutvalg til Studentparlamentet for perioden juli 2021 – juni 2022. Arbeidsutvalget jobber for daglig drift av parlamentet, som betyr at de skriver sakspapir og forbereder parlamentsmøter, sitter som studentrepresentanter i råd og utvalg hvor de videreformidler politikken vedtatt på studentparlamentsmøter, opprettholder diverse kommunikasjonsplattformer og jobber med valg. I tillegg til dette har alle medlemmene i arbeidsutvalget egne fokusområder hvor de har ekstra ansvar. De seks medlemmene av arbeidsutvalget er:
– Leder (100% honorert)
– Nestleder (30% honorert)
– Kommunikasjonsansvarlig
– Internasjonalt ansvarlig
– Læringsmiljøansvarlig
– Bærekraftansvarlig
Dersom du er interessert i noen av disse vervene kan du sende en epost til alesund@studenttinget.no for mer info og kandidatskjema.

D-sak 02/21 Arbeidsprogram for Studentparlamentet 21/22
Studentparlamentets arbeidsprogram virker som et veiledende dokument for arbeidsutvalget i at det utdyper hva arbeidsutvalget skal jobbe med og ha fokus på. Det legges frem et forslag til arbeidsprogram på vårens siste møte, hvor det diskuteres, og dokumentet tas videre til høstens første møte, men da som en vedtakssak.

SPÅ-sak 09/21 Access to menstrual hygiene products
This case is about the need for access to free menstrual hygiene products on campus, and is a case derived from the easy access to condoms.

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Eldre referat ettersendes ved behov.

Kontakt oss!