Saker i Studentparlamentet

SPÅ-MØTE 05/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 08/21 Valg av arbeidsutvalg
Det skal velges et nytt arbeidsutvalg til Studentparlamentet for perioden juli 2021 – juni 2022. Arbeidsutvalget jobber for daglig drift av parlamentet, som betyr at de skriver sakspapir og forbereder parlamentsmøter, sitter som studentrepresentanter i råd og utvalg hvor de videreformidler politikken vedtatt på studentparlamentsmøter, opprettholder diverse kommunikasjonsplattformer og jobber med valg. I tillegg til dette har alle medlemmene i arbeidsutvalget egne fokusområder hvor de har ekstra ansvar. De seks medlemmene av arbeidsutvalget er:
– Leder (100% honorert)
– Nestleder (30% honorert)
– Kommunikasjonsansvarlig
– Internasjonalt ansvarlig
– Læringsmiljøansvarlig
– Bærekraftansvarlig
Dersom du er interessert i noen av disse vervene kan du sende en epost til alesund@studenttinget.no for mer info og kandidatskjema.

D-sak 02/21 Arbeidsprogram for Studentparlamentet 21/22
Studentparlamentets arbeidsprogram virker som et veiledende dokument for arbeidsutvalget i at det utdyper hva arbeidsutvalget skal jobbe med og ha fokus på. Det legges frem et forslag til arbeidsprogram på vårens siste møte, hvor det diskuteres, og dokumentet tas videre til høstens første møte, men da som en vedtakssak.

SPÅ-sak 09/21 Access to menstrual hygiene products
This case is about the need for access to free menstrual hygiene products on campus, and is a case derived from the easy access to condoms.

SPÅ-MØTE 04/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 07/21 Valg av Velferdsutvalg
Velferdsutvalget i Ålesund er en undergruppe av Velferdstinget og jobber med studentenes velferd. Det skal velges 5 medlemmer til VU, mer informasjon angående arbeidet VU gjør og vervene kan finnes på velferdutvalgets facebookside.

D-sak 01/21 Innspill til studenters psykiske helse – workshop
Årets første diskusjonssak er en workshop rundt studenters psykiske helse og hvilke tiltak vi kan iverksette for å styrke den.

SPÅ-MØTE 03/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 03/21 Votering av vedtektsendringer
Fortsettelse av sak fra forrige møte. Vedtak fra forrige møte var utsettelse av votering over endringsforslag til dette møtet. Det ble sendt inn totalt 53 endringsforslag som skal voteres over.

SPÅ-sak 06/21 Eksamensmuligheter i fag som fases ut
Ved NTNU i Ålesund er det mange studieretninger som er under utvikling. Dette innebærer at fag i studiets oppbygging endres. Når fag utgår og blir byttet ut påvirker dette studenter som vil forbedre karakter i disse fagene. Det er et krav om at det blir holdt eksamen i faget i minst ett år etter at faget utgår (etter avsluttet undervisning), men det er ikke alltid dette er tilstrekkelig for studentene. Det gjør det også umulig for uteksaminerte studenter å ta opp faget. Studentparlamentet skal diskutere om prossessen slik den er i dag ikke hindrer nåværende studenter mer enn den er til gode for nye studenter.

D-sak 01/21 – AU presenterer budsjett for 2021
Arbeidsutvalget (AU) skal gå gjennom budsjettet for 2021. Det vil være mulig å gi innspill på saken, men budsjettet vil bli vedtatt av arbeidsutvalget.

SPÅ-MØTE 02/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 03/21 Vedtekter
Som et av styringsdokumentene til Studentparlamentet er det viktig at dette blir oppdatert etterhvert som organisajsonen utvikler seg. Studentparlamentets vedtekter skal derfor opp som sak for å diskutere blant annet kjønnsbalanse ved parlamentets representanter, mulighet for studenter til å kalle inn til et studentparlamentsmøte og litt spesifikasjoner rundt mistillitt.

SPÅ-sak 04/21 Daljer og pins
Basert på tidligere vedtak om at Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal innføre daljer og pins skal det nå diskuteres utforming og design, da dette kom opp som et ønske på tidligere SPÅ-møte.

SPÅ-sak 05/21 Kantina i Ålesund – matvalg, priser og bærekraft
Tilbakemeldinger fra studenter tilsier at maten i kantina behøver billigere, sunnere og mer klimavennlig mat. Studentparlamentet diskuterer saken.

SPÅ-møte 01/2021

Saker diskutert:

14. Januar 2021

SPÅ-sak 01/21 Vurderingsformer
Under pandemien er det gjort store endringer på vurderingsformer, dette mye grunnet overgang til digital eksamen fra ordinær skriftlig skoleeksamen. I flere tilfeller har parlamentet fått tilbakemeldinger på at disse eksamnene har blitt utført på et mindre egnet vis og at det er gunstig å utforske muligheter ved å innføre andre vurderingsformer. Studentparlamentet skal diskutere vurderingsformer og deres viktighet med grunnlag i pandemien. Eventuelle vedtak vil hjelpe arbeidsutvalget med å kommunisere studentenes ønsker opp mot ledelsen og instituttene i forkant av eksamener våren 2021.

SPÅ-sak 02/21 Stillingsvedlegg ITVer
Instituttillitsvalgte (ITV) er et viktig ledd i studentdemokratiet vi har ved NTNU. Som instituttillitsvalgt ved NTNU i Ålesund og Gjøvik har man omsider litt andre roller enn tillitsvalgte i Trondheim fordi vervet kommer med muligheten for å sitte som representant i de respektive studentparlamentene. Tilbakemeldinger fra ITVer ved NTNU i Ålesund tilsier lite kommunikasjon fra studentrådene om disse forskjellene, som kan påvirke effektiviteten av tillitsvalgtsystemet i Ålesund. På møtet skal det derfor diskuteres et mulig vedlegg som studentrådene kan legge til stillingsbeskrivelsen til ITVer valgt inn til instituttene ved NTNU i Ålesund.

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Eldre referat ettersendes ved behov.

Kontakt oss!