Arbeidsutvalget

i Studentparlamentet

Arbeidsutvalget (AU) består av seks studenter som skal sørge for at den daglige driften av Student Parlamentet i Ålesund (SPÅ) går sin gang, både politisk og organisatorisk. Arbeidsutvalget består av totalt seks medlemmer. Fire har frivillige verv, to har honorerte stillinger. Arbeidutvalget  sitter ikke med stemmerett i Studentparlamentet, men er bundet av vedtakene gjort der. 

AU og SPÅ
Det er AU sin jobb å forberede sakene til Studentparlamentet i Ålesund (SPÅ). Alle kan komme med saker til SPÅ, men det er AU som bestemmer om de skal behandles. Det er også AU sin jobb å komme med et forslag til vedtak; “AUs innstilling”. Det er denne man endrer på, og eventuelt vedtar på møter i  Studentparlamentet.

Les mer om SPÅ-møtene her.

Arbeidsbeskrivelsene til alle AUs medlemmer ligger nederst i infoboks om hver rolle.

Hva gjør vi?

Leder i Studentparlamentet jobber fulltid og har verv både i parlamentet og ved Studenttinget NTNU. I rollen som leder i Studentparlamentet har man ansvar for daglig drift, økonomi/regnskap, planlegging av møter, deltakelse i relevante råd og utvalg (Campusråd, samhandlingsgruppen for Campus Ålesund, stedlig beredskap, SIALS, etc.), samt kommunikasjon ut mot andre studentorganisasjoner, næringsliv og NTNUs administrasjon. 

Leder sitter også som “Stedlig leder for Ålesund” i arbeidsutvalget/ledergruppen til Studenttinget NTNU (STi), hvor man jobber med studentpolitiske saker som strekker seg på tvers av studiebyer og er relevant for hele universitetet. Her tar stedlig leder Ålesund med seg viktig kunnskap om studiebyen Ålesund inn i diskusjoner Som medlem av arbeidsutvalget til STi reiser leder opp til Trondheim sammen med andre Studenttingsrepresentanter fra Ålesund på alle møtene til Studenttinget (ca. 8 i året). Reising i sammenheng med Studenttinget skjer også utenom møter, blant annet til overlapp i starten av høstsemesteret og vårsemesteret.

 

Job Description – President

Stillingsbeskrivelse – Stedlig Leder

 Nestleder er leders stedfortreder når lederen er opptatt eller ikke har mulighet til å møte. I motsetning til leder er nestleder ikke bundet av politikken vedtatt av Studenttinget NTNU, men fremmer bare meningene vedtatt av Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund. Nestleder har også ansvaret for å følge opp tillitsvalgte, og i den forstand for å planlegge ITV-forum hvor de instituttillitsvalgte kan møtes for å diskutere dagsaktuelle temaer og dele erfaringer. 

Typiske oppgaver inkluderer: kontormøter med konsulent og leder, deltakelse på møter i campusråd, skrive saker, planlegge møter og opplæring av tillitsvalgte. Stillingen er 30% honorert.

 

Job Description – Vice President

Stillingsbeskrivelse – Nestleder

International ansvarlig har et spesifikt fokus på det internasjonale miljøet og dens studentpolitikk i Parlamentet. Vedkommende har som oppgave å holde kontakt med internasjonale studenter samt utvekslende/innvekslende studenter. Internasjonalt ansvarlig har derfor tett samarbeid med studentorganisasjonen ISU og NTNUs internasjonale kontor. 

Rollen innebærer deltakelse på AU-møter og videreformidle informasjon som er dagsaktuelt for internasjonale studenter, delta på møter med andre organisasjoner og være en representant i ERASMUS Student Network.

 

Job Description – Officer of International Affairs

Stillingsbeskrivelse – Internasjonalt Ansvarlig

Bærekraftsansvarlig jobber mot mer bærekraftig drift på NTNU og andre eksterne aktører som berører studentene. Hen har fokus på alt som omgår blant annet FNs bærekraftsmål. Spesielt skal stillingen fokusere på at NTNU jobber for å oppnå bærekraftmåleneforbedret kollektivtilbud for studentene, generelle klimasaker i Ålesund og pante– og avfallssystemet på NTNU i Ålesund.

 

Job description – Officer of Environmental Sustainability

Stillingsbeskrivelse – Miljø og Bærekraftsansvarlig

Fag- og læringsmiljøansvarlig har ansvar for fag-, forskning- og læringsmiljøpolitiske problemstillinger. Blant annet har stillingen ansvar for politikk innenfor eksamensformer, undervisningsmetoder med mer. Fag- og læringsmiljøansvarlig sitter som fast representant i Læringsmiljøutvalget i Ålesund (uLMU).

 tillegg samarbeider stillingen med tillitsvalgte for best mulig evaluering av undervisningen og være tilgjengelig for studenter som har spørsmål eller klager angående undervisningsform eller forelesere. Ordinær deltakelse på AU-møter. Annenhvert år er Fag- og læringsmiljøansvarlig leder i Underutvalget for læringsmiljø (ULMU). Dette innebærer å holde møter for det lokale utvalget og delta som studentrepresentant i det sentrale Læringsmiljøutvalget (LMU) på deres møter. Læringsmiljøutvalget er det eneste utvalget som er undersluttet norsk lov (Universitets- og høyskoleloven).

 

Job Description – Officer of Subject and Learning Environment

Stillingsbeskrivelse – Fag og Læringsmiljøansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig står for profilering av Studentparlamentet og er ansvarlig for å videreformidle informasjonen fra og om SPÅ til studentene. 

 I tillegg til å være et aktivt medlem i AU jobber kommunikasjonsansvarlig med opprettholding av Parlamentets sosiale media kanaler og lager «Dassnytt» hver uke hvor nyheter fra hele Sials blir promotert, samt litt morsomheterDenne stillingen er perfekt for du som interesserer deg for markedsføring, sosiale medier og generelt kommunikasjonsarbeid.

 

Job Description – Officer of Communication

Stillingsbeskrivelse – Kommunikasjonsansvarlig

Trykk for å lære mer:

Kontakt oss!